Decorative pattern
Decorative cotton image

Zasebnost

POLITIKA O VAROVANJU ZASEBNOSTI IN OSEBNIH PODATKOV

V družbi Paloma, higienski papirji, d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh, matična številka: 5034639000, ID št. za DDV: SI 45280312 (v nadaljevanju: Paloma) cenimo vašo zasebnost in se zavedamo pomembnosti pravice do varovanja osebnih podatkov posameznika, zato si prizadevamo z njimi ravnati skrbno in odgovorno.

S predmetnim obvestilom vas želimo seznaniti, da kot upravljavec vaših osebnih podatkov ravnamo skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov) in veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Z vzpostavljenimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zagotavljamo ustrezno raven varnosti ter preprečujemo slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje vaših osebnih podatkov, njihovo spremembo ali izgubo in nepooblaščeno obdelavo.

V nadaljevanju skladno z določbami 13. in 14. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) podajamo potrebne informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov, pri čemer smo si prizadevali, da so te informacije jedrnate, lahko razumljive in izražene v jasnem oziroma preprostem jeziku.


Upravljavec podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je družba Paloma.

Za vsa vprašanja, potrebna pojasnila in morebitne pritožbe s področja obdelave osebnih podatkov in s področja uresničevanja vaših pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov:

 • na telefonsko številko: +386 2 6457 100;
 • na elektronski naslov: info@paloma.si, s pripisom v zadevi »za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov«,
 • na naslov: Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh, s pripisom »za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov«. 

Zavezujemo se, da vam bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja in v zakonsko predpisanih rokih. V primeru dvoma glede identitete pošiljatelja, lahko družba Paloma z namenom varstva osebnih podatkov od pošiljatelja zahteva dodatne informacije, potrebne za ugotavljanje istovetnosti pošiljatelja. V primeru ponavljajočih se neutemeljenih in pretiranih pisanj smo upravičeni pošiljatelju zaračunati administrativne stroške ali zavrniti posamezni zahtevek.


Definicije

Osebni podatek je katerakoli informacija v zvezi s posameznikom, na katerega se podatki nanašajo, npr. ime in priimek, naslov, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, elektronski naslov, telefonska številka in vsi drugi podatki, ki se nanašajo na posameznika in na podlagi katerih je mogoče posameznika neposredno ali posredno opredeliti.

Obdelava osebnih podatkov pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana. Obdelavo izvajamo z avtomatiziranimi sredstvi, kadar je to nujno za sklenitev pogodbenega razmerja, kadar je podana izrecna privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in kadar to dovoljuje pravo EU ali pravo Republike Slovenije, pri čemer vselej zagotavljamo izvedbo ustreznih ukrepov za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Oblikovanje profilov pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja tega posameznika. Profiliranje se uporablja na podlagi zakona, v primeru izvajanja posameznih zakonitih interesov družbe Paloma ter na podlagi izrecne privolitve k takšni obdelavi.

Zbirka pomeni vsak strukturiran niz osebnih podatkov, ki so dostopni v skladu s posebnimi merili, niz pa je lahko centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi.

Upravljavec pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave.

Obdelovalec pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Uporabnik pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne (javni organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru posamezne poizvedbe v skladu s pravom EU ali pravom Republike Slovenije ne štejejo za uporabnike).

Tretja oseba pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali telo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov pod neposrednim vodstvom upravljavca ali obdelovalca.

Privolitev pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.


Pridobivanje osebnih podatkov

Družba Paloma osebne podatke pridobiva neposredno s strani strank oziroma od posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Skladno z nameni, opredeljenimi v nadaljevanju te politike, zbiramo in obdelujemo naslednje osebne podatke:

 • kontaktne podatke in podatke o vaši komunikaciji z družbo Paloma (ime in priimek, delovno mesto in podjetje, elektronski naslov, telefonska številka, datum, ura in vsebina poštne ali elektronske komunikacije);
 • podatke o uporabnikih spletne strani družba Paloma (IP naslov, datumi, ure in trajanje obiskov spletne strani, podatki o lokaciji oziroma vstopni točki dostopa do interneta, podatki o obiskanih podstraneh, podatki o opravljenih nastavitvah, idr.);
 • podatke o vnosih v spletne obrazce (npr. prijave za rojstnodnevno zabavo, prijave na nagradne igre, prijave na prejemanje oglaševalskih sporočil);
 • podatke kandidatov za zaposlitev (delavci, študentje, upokojenci), ki jih kandidati vnesejo v obrazce za prijavo na delovna mesta (npr. ime in priimek, naslov, kontaktni podatki (elektronski naslov, telefonska številka), letnik rojstva, letnik študija) ter druge podatke, ki nam jih potencialni kandidati pošljejo preko naših kontaktnih naslovov (npr. podatke, navedene v motivacijskem pismu in življenjepisu, kot so podatki o izobrazbi, preteklih delovnih izkušnjah, kompetencah in sposobnostih, izobraževanjih in tečajih, idr.);
 • druge podatke, ki jih posamezniki prostovoljno podajo družbi Paloma preko katerega od kontaktnih naslovov na naši spletni strani.

Posameznik s posredovanjem podatkov daje soglasje za njihovo obdelavo in hkrati potrjuje resničnost vseh navedenih osebnih podatkov.


Namen in pravna podlaga obdelave osebnih podatkov 

Družba Paloma vaše osebne podatke zbira in obdeluje v skladu z zahtevami in določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ter drugih veljavnih predpisov.

Vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo na podlagi pogodbenega razmerja, kot tudi zaradi varstva naših neposrednih zakonitih interesov, interesov tretjih oseb oziroma javnega interesa ter za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti. Družba Paloma ščiti vašo zasebnost in zbira ter obdeluje zgolj osebne podatke, ki so nujno potrebni za izpolnitev namena, zaradi katerega so bili zbrani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vašo predhodno pisno privolitev. Osebne podatke zbiramo in obdelujemo zakonito in transparentno ter skrbimo za njihovo točnost, popolnost, ažurnost in varnost. Občutljive osebne podatke in druge posebne vrste osebnih podatkov obdelujemo na podlagi izrecne privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki ali če obstoji katerikoli drug razlog iz 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo tudi na podlagi vaše privolitve, in sicer gre najpogosteje za namen neposrednega trženja, kot je pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko komuniciranje in anketiranje. V teh primerih podatke obdelujemo znotraj obsega in namena, zaobseženega s privolitvijo, ter preko dogovorjenih kanalov obveščanja. Družba Paloma osebne podatke za namen neposrednega trženja obdeluje tudi, če obstoji zakoniti interes za obdelavo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Morebiten prenos osebnih podatkov, ki se obdelujejo ali so namenjeni obdelavi po prenosu v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, se bo izvedel skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).


Obisk spletne strani

Ob vsakem obisku naše spletne strani se na spletnem strežniku avtomatsko shrani dnevniška datoteka spletnega strežnika. Tako zbrane osebne podatke zbiramo s pomočjo piškotkov, pri čemer vas pred namestitvijo bolj invazivnih piškotkov zaprosimo za vašo privolitev, določene druge podatke pa lahko zbiramo že na podlagi naših zakonitih interesov. Več o politiki nameščanja piškotkov na naših spletnih straneh si lahko preberete v Obvestilu o uporabi piškotkov.

V primeru, da je na naši spletni strani objavljena povezava do drugih spletnih strani, katerih imetnik oziroma upravljavec ni družba Paloma, ne prevzemamo kakršnekoli odgovornosti za zaščito vaših osebnih podatkov pri obisku teh spletnih strani.


Pošiljanje povpraševanj in ostala komunikacija

V primeru, ko na kontaktne podatke (naslov, elektronski naslov ali telefonsko številko), objavljene na naši spletni strani, pošljete povpraševanje glede naših storitev ali produktov, vaše osebne podatke obdelujemo izključno za namen priprave odgovora na vaše povpraševanje oziroma morebitna druga vprašanja, za morebitno pripravo in sklenitev pogodbe ter za izvajanje sklenjene pogodbe.

V ta namen zbiramo zgolj tiste vaše osebne podatke, ki nam jih posredujete prostovoljno. Vsi podatki, ki so zbrani preko naše spletne strani ali so nam kako drugače sporočeni (npr. s pomočjo telekomunikacijskih sredstev), se zbirajo z namenom zagotavljanja storitev ter za namen naše interne administracije in vodenja našega poslovanja.

Posredovane kontaktne podatke lahko na podlagi našega zakonitega interesa obdelujemo tudi za osnovno prilagojeno komuniciranje z vami preko elektronske pošte in vam skušamo predstaviti ustrezne storitve ali produkte, ki bi vam bili lahko zanimivi na podlagi vaših preteklih interakcij z nami. Pri tem ne uporabljamo kakršnegakoli (avtomatskega) profiliranja, temveč zgolj izbiramo ustrezne nabore prejemnikov za posamezna sporočila. 


Prijava na elektronske novice

Na naši spletni strani ali preko odgovora na prejeto elektronsko sporočilo se lahko naročite tudi na prejemanje aktualnih obvestil in informacij o naših akcijah in novostih. Za tako določen namen neposrednega trženja vas lahko preko elektronske pošte obveščamo o novostih iz naše ponudbe. O novostih vas bomo obveščali občasno in po potrebi.

S prijavo na elektronske novice soglašate, da vaš elektronski naslov uporabljamo za namene obveščanja o novostih. Iz sistema se lahko kadarkoli izpišete s klikom na označeno povezavo za odjavo v elektronskem sporočilu.


Sodelovanje v nagradnih igrah in promocijskih akcijah

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob izvedbi nagradne igre ali prijavi na promocijske akcije, obdelujemo za namene izvedbe nagradne igre ali promocijske akcije. Vaši osebni podatki se po izvedbi nagradne igre ali promocijske akcije, na katero ste se prijavili, izbrišejo, razen v primeru, ko podate vašo izrecno privolitev, da vam na kontaktne podatke, navedene ob prijavi na nagradno igro ali promocijsko akcijo, pošiljamo oglasna sporočila o naših ponudbah.


Pošiljanje prošenj za zaposlitev

Na naši spletni strani lahko izpolnite prijavo za vpis v bazo interesentov za redno zaposlitev, študentsko delo ali delo upokojencev. Za potrebe procesiranja vaše prijave vas lahko zaprosimo za več informacij in osebnih podatkov ali pa dodatne osebne podatke od vas pridobimo v primeru, da vas povabimo na razgovor. Če pa prijavo na delovno mesto pošljete samoiniciativno, na naš elektronski naslov kariera@paloma.si, zbiramo in obdelujemo zgolj tiste podatke, ki nam jih posredujete (npr. motivacijsko pismo in življenjepis, dokazila o izpolnjevanju pogojev).

Zavezujemo se, da bomo vaše osebne podatke obdelovali zgolj za namen izvedbe postopka izbire kandidatov za posamezno delovno mesto, kontaktiranja neizbranih kandidatov, povabila na morebitni razgovor, priprave osnutka pogodbe o zaposlitvi ter zaradi obrambe naših zahtevkov v primeru spora zaradi domnevne diskriminacije pri vodenju izbirnega postopka.

Pravno podlago za obdelavo vaših podatkov tako predstavlja vaša privolitev za vpis v bazo interesentov, prav tako pa so ti podatki potrebni za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo morebitne pogodbe o zaposlitvi oziroma jih od vas lahko zahtevamo na podlagi zakona. Vašo prijavo v bazo interesentov ali vašo samoiniciativno prijavo bomo hranili do 6 (šest) mesecev, v primeru da vas povabimo na razgovor pa tudi ves čas izvedbe postopka za zaposlitev in še 30 (trideset) dni po tem, ko boste prejeli obvestilo o (ne)izboru oziroma za čas morebitnega sodnega postopka.

Če bomo ocenili, da je vaša prijava morda zanimiva za kakšno drugo delovno mesto ter bi vašo prijavo na delo želeli hraniti dlje časa, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas zaprosili za privolitev. 


Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Do osebnih podatkov poleg pooblaščenih zaposlenih v družbi Paloma dostopajo in jih obdelujejo tudi skrbno izbrani zunanji izvajalci storitev, ki imajo z družbo Paloma sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov in so zavezani k spoštovanju veljavnih zakonskih predpisov o obdelavi osebnih podatkov in izvajanju organizacijskih, tehničnih in logistično-tehničnih postopkov in ukrepov, s katerimi se osebni podatki varujejo. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v našem imenu in v mejah našega pooblastila ter skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki. Osebnih podatkov pogodbeni obdelovalci ne hranijo na zalogo ter jih ne uporabljajo za lastne namene.

Posamezne aktivnosti pri obdelavi osebnih podatkov za namene izvajanja pogodbenih obveznosti lahko družba Paloma zaupa tudi obdelovalcem in upravljavcem zunaj območja EU in Evropskega gospodarskega prostora, pri čemer jamči, da bo tudi v teh primerih zagotovljen enak nivo varstva osebnih podatkov, kot če bi obdelavo izvajala družba Paloma sama, in bodo spoštovane vse zahteve predpisov, ki se nanašajo na prenos osebnih podatkov v tretje države.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebni podatki lahko razkrijejo tudi naslednjim uporabnikom oziroma tretjim osebam:

 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme,
 • administratorju in skrbniku spletne strani.

Osebni podatki so lahko razkriti tudi, kadar je obdelovanje potrebno za izpolnjevanje zakonskih obveznosti družbe Paloma na področju varstva potrošnikov, preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, izpolnjevanja davčnih obveznosti, in podobno, in sicer lahko družba Paloma podatke posreduje Tržnemu inšpektoratu RS, Uradu za preprečevanje pranja denarja, Finančni upravi RS, Informacijskemu pooblaščencu RS, organom pregona in podobno.


Obdobje hrambe osebnih podatkov

Družba Paloma se zavezuje, da bo osebne podatke obdelovala le v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja. Po preteku obdobja hrambe bomo vaše osebne podatke trajno izbrisali ali anonimizirali, tako da vaša identifikacija ne bo več mogoča.

Osebne podatke hranimo upoštevaje veljavne zakonske predpise glede hrambe podatkov in vse dokler je možno uveljavljanje pravnih zahtevkov iz naslova pogodbenega razmerja oziroma do izpolnitve namena zaradi katerega so bili zbrani in izpolnitve vseh pogodbenih pravic in obveznosti, in sicer:

 • pet let od prenehanja veljavnosti pogodbe oziroma izpolnitve vseh obveznosti, v vsakem primeru pa do poteka zastaralnih rokov iz naslova pogodbenega razmerja;
 • v primeru sodnega spora pet let po pravnomočnem zaključku sodnega postopka.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve ali zakonitega interesa hranimo trajno do preklica privolitve z vaše strani oziroma do zahteve po prekinitvi obdelave, pri čemer se zavezujemo, da bomo obstoj namena obdelave osebnih podatkov preverjali v rednih časovnih intervalih. Podatke bomo pred preklicem izbrisali le, če je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Če za določene podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe do 10 let. V tem času je obdelava podatkov omejena.


Pravice posameznika

Družba Paloma vam dosledno zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi veljavnih pravnih predpisov.


Pravica do preklica privolitve

Če obdelava vaših osebnih podatkov temelji na privolitvi, imate pravico svojo privolitev kadarkoli brezplačno preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje na elektronski naslov: info@paloma.si. Preklic privolitve velja zgolj za naprej in ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica. Preklic privolitve za obdelavo vaših osebnih podatkov nima nobenih negativnih posledic ali sankcij.


Pravica dostopa

Pravico imate dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, zahtevati dostop do osebnih podatkov in informacije o namenu obdelave, vrstah osebnih podatkov, njihovih prejemnikih, hrambi osebnih podatkov in druge informacije skladno s 15. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Družba Paloma vam bo brezplačno zagotovila kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo, za dodatne kopije pa je upravičena zaračunati razumno pristojbino ob upoštevanju upravnih stroškov. Če boste zahtevo predložili z elektronskimi sredstvi, in če ne boste zahtevali drugače, vam bomo informacije zagotovili v elektronski obliki.


Pravica do popravka

Pravico imate zahtevati, da družba Paloma brez nepotrebnega odlašanja popravi vaše netočne osebne podatke. Prav tako imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov. V ta namen nam lahko posredujete dopolnilno izjavo z ažurnimi osebnimi podatki.


Pravica do izbrisa (pravica do pozabe)

Pravico imate doseči, da družba Paloma brez nepotrebnega odlašanja izbriše vaše osebne podatke. Družba Paloma ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, so bili obdelani nezakonito in v drugih primerih iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Vljudno opozarjamo, da pravice do izbrisa ne boste mogli uresničiti, če je obdelava potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov in podobno.


Vljudno prosimo, da upoštevate, da se pravica do popravka in pravica do izbrisa medsebojno izključujeta ter se nanašata na napačne, nepopolne ali neupravičeno obdelane podatke. V kolikor niste prepričani, ali so vaši podatki napačni, nepopolni ali so bili neupravičeno obdelani, lahko do dokončne razjasnitve tega vprašanja zahtevate omejitev njihove obdelave.


Pravica do omejitve obdelave

Od družbe Paloma imate pravico zahtevati, da omeji obdelavo vaših podatkov, kadar:

 • oporekate točnosti obdelave podatkov, in sicer za obdobje, ki družbi Paloma omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita, vendar nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • družba Paloma osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi družbe Paloma prevladajo nad vašimi razlogi.


Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali družbi Paloma, prejmete v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu osebnih podatkov, če obdelava osebnih podatkov temelji na privolitvi ali pogodbi in se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.


Pravica do ugovora

Pravico imate kadarkoli ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov, vključno z oblikovanjem profilov in za namene neposrednega trženja. Družba Paloma bo prenehala obdelovati vaše osebne podatke, razen če bodo podani nujni legitimni razlogi za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Če boste ugovarjali obdelavi vaših podatkov za namene neposrednega trženja, bomo nemudoma prenehali obdelovati vaše podatke za te namene.


Pravica do pritožbe

Če menite, da naša obdelava vaših osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo, imate pravico vložiti pritožbo neposredno na nacionalni nadzorni organ, tj. Informacijskega pooblaščenca, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si, ali na nadzorni organ znotraj EU (Evropski nadzornik za varstvo podatkov). Z Informacijskim pooblaščencem lahko stopite v stik tudi glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo osebnih podatkov in uresničevanjem pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 


Splošno

Zagotavljanje osebnih podatkov je nujno za sklenitev in izvrševanje pogodbenih razmerij, reševanje zahtevkov ter komunikacijo z vami. V kolikor osebnih podatkov ne boste zagotovili ali jih ne boste zagotovili v potrebnem obsegu, vzpostavitev pogodbenega razmerja ali rešitev morebitnih zahtevkov morda ne bo mogoča, kar pa ne predstavlja neizpolnitve pogodbenih obveznosti na strani družbe Paloma, prav tako vam v takih primerih ne bomo mogli odgovoriti na vaše povpraševanje ali vas kontaktirati za namen zaposlitve. 

Vljudno naprošamo, da nam morebitne spremembe vaših osebnih in kontaktnih podatkov sporočite na elektronski naslov info@paloma.si

Družba Paloma si pridržuje pravico kadarkoli in na kakršnekoli način spremeniti ali dopolniti to politiko. Vsakokrat veljavna verzija je objavljena na spletni strani www.paloma.si, družba Paloma pa vas bo o morebitnih spremembah, ki bistveno vplivajo na obdelavo vaših osebnih podatkov, tudi predhodno obvestila na primeren način (npr. z obvestilom na naši spletni strani ali po elektronski pošti).


Politika o varovanju zasebnosti in osebnih podatkov je veljavna od dne 1. 4. 2022 dalje.

E-novice

Ostani na tekočem z ekskluzivnimi trenutki, nasveti in novostmi iz sveta Palome!

Hvala za prijavo na Palomine e-novičke!

Za uspešen zaključek prijave klikni na povezavo, ki smo jo poslali v tvoj e-nabiralnik.

Tam te čaka naše sporočilo in povezava, s katero potrdiš svoj e-naslov. Veselimo se, da bomo s tabo lahko delili naše novosti, fantastične trenutke in palomastične trike za vsakdan.
Decorative feather
Hash sign

Sledi nam
na družbenih omrežjih

Ta stran uporablja piškotke

Na našem spletnem mestu uporabljamo naslednje piškotke za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje: nujno potrebni, analitični. Več informacij.