Decorative pattern
Decorative cotton image

Privacy

Politika zaštite privatnosti

U kompaniji Paloma, higienski papirji, d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh,
Slovenija (u daljem tekstu: Paloma ili rukovalac) cenimo vašu privatnost i zato težimo najvišem stepenu zaštite vaših podataka o ličnosti. Garantujemo da ćemo prikupljati, obrađivati, štititi i čuvati vaše podatke o ličnosti dobijene putem naših veb-stranica ili u poslovanju s vama, naročito putem sredstava telekomunikacije, u skladu s važećim evropskim zakonodavstvom (Opšta uredba o zaštiti podataka) i nacionalnim zakonodavstvom Republike Slovenije (važeći zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o elektronskim komunikacijama i Zakon o elektronskom poslovanju na tržištu) kao i odredbama ove Politike zaštite privatnosti (u daljem tekstu: Politika).

Svrha ove politike jeste da vas obavesti u koje svrhe će vaši podaci o ličnosti biti prikupljani i kako će se koristiti, kao i koja su vaša prava u vezi s podacima koje posedujemo o vama i kako da ih ostvarite.

Rukovalac se obavezuje da će podaci o ličnosti biti korišćeni u skladu sa ovom politikom, da vaše podatke o ličnosti nećemo prodavati, pozajmljivati ili na bilo koji drugi način prosleđivati trećim licima, osim u slučajevima određenim zakonom.


Rukovalac podacima o ličnosti

Rukovalac vašim podacima o ličnosti jeste Paloma, higienski papirji, d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh,
Slovenija, adresa e-pošte: info@paloma.si, broj telefona: +386 2 6457 100.

Sve teme i sadržaji koji će biti obuhvaćeni u vezi sa zaštitom vaših podataka o ličnosti podležu strogoj poverljivosti.


Podaci o ličnosti

Podaci o ličnosti jesu sve informacije koje vas identifikuju kao određeno lice ili pojedinca koji se može identifikovati. Pojedinac se može identifikovati kada se može identifikovati direktno ili indirektno, posebno navođenjem identifikatora kao što su ime, prezime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, veb-identifikator ili navođenjem jednog ili više faktora specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet.

Rukovalac u skladu sa svrhom definisanom u nastavku ove politike prikuplja i obrađuje sledeće podatke o ličnosti:

 • podatke o ličnosti i podatke o vašoj komunikaciji sa operaterom (ime i prezime, radno mesto i kompanija, adresa e-pošte, broj telefona, datum, vreme i sadržaj poštanske ili elektronske komunikacije);
 • podatke o korisnicima veb-stranice rukovaoca (IP adresa, datumi, sati i trajanje posete veb-stranici, podaci o lokaciji odn. ulaznoj tački pristupa internetu, podaci o posećenim podstranicama, podaci o izvršenim podešavanjima i dr.);
 • podatke o unosima u onlajn formulare (npr. prijave za rođendanske zabave, prijave za nagradne igre, prijave za prijem reklamnih poruka);
 • podatke o kandidatima za zaposlenje (radnici, studenti, penzioneri) koje kandidati unose u formulare za prijavu na radno mesto (podaci o ličnosti kao što su ime, prezime, adresa, podaci za kontakt kao što su adresa e-pošte i broj telefona, godina rođenja, godina studija) i druge podatke koje nam potencijalni kandidati šalju putem naših podataka za kontakt (informacije date u motivacionom pismu i radnoj biografiji, kao što su podaci o obrazovanju, dosadašnjem radnom iskustvu, kompetencijama i sposobnostima, obrazovanju i kursevima itd.);
 • druge podatke koje pojedinci dobrovoljno daju rukovaocu na neku od adresa za kontakt na našim veb-stranicama.

Rukovalac ne prikuplja i ne obrađuje vaše podatke o ličnosti, osim kada mu vi to omogućite ili pristanete na to, tj. kada se prijavite u bazu podataka ili za radno mesto, kada se pretplatite na primanje reklamnih poruka, učestvujete u nagradnoj igri itd., ili kada postoji pravni osnov za prikupljanje podataka o ličnosti ili imamo legitiman interes za obradu vaših podataka. Davanjem podataka, pojedinac daje saglasnost za njihovu obradu i istovremeno potvrđuje istinitost svih navedenih podataka o ličnosti.

Svrha obrade podataka i pravne osnove

Svi podaci o ličnosti koje nam dostavite biće obrađivani kao poverljivi i korišćeni samo u svrhe za koje su dati i prikupljeni. Ako postoji potreba za daljom obradom vaših podataka u neku drugu svrhu, mi ćemo prethodno stupiti u kontakt s vama i zatražiti vašu prethodnu pisanu saglasnost.


Poseta veb-stranice

Svaki put kada posetite naše veb-stranice, datoteka evidencije veb-servera automatski se čuva na veb-serveru. Ove podatke (o ličnosti) prikupljamo putem kolačića i tražićemo od vas vašu saglasnost pre instaliranja invazivnijih kolačića, dok neke druge podatke možemo prikupljati na osnovu naših legitimnih interesa.

Više o politici instaliranja kolačiča na našim veb-stranicama možete da pročitate u poglavlju „Kolačići”.

Slanje upita i druga komunikacija s nama

Kada pošaljete upit o našim uslugama odnosno proizvodima koristeći naše podatke za kontakt (adresa stanovanja, adresa e-pošte, broj telefona) objavljene na našoj veb-stranici, vaše podatke o ličnosti obrađujemo isključivo u svrhu pripreme odgovora na vaš upit, za moguće pripreme i zaključivanje ugovora, za sprovođenje zaključenih ugovora kao i da bismo vam odgovorili na vaša pitanja.


U tu svrhu prikupljamo samo one vaše podatke o ličnosti koje nam dobrovoljno pošaljete. Sve podatke prikupljene preko naših veb-stranica ili nam na drugi način saopštene (npr. putem sredstava telekomunikacije) prikupljaju se u svrhu pružanja naših usluga i u svrhu naše interne administracije i upravljanja našim poslovanjem.

Prosleđene podatke za kontakt na osnovu našeg legitimnog interesa možemo da obrađujemo i za osnovnu personalizovanu komunikaciju s vama putem e-pošte i pokušamo da vam predstavimo odgovarajuće usluge odnosno proizvode koji bi mogli da vam budu zanimljivi na osnovu vaših prethodnih interakcija s nama. Ovom prilikom ne koristimo nikakvo (automatsko) profilisanje već samo biramo odgovarajuće skupove primalaca za pojedinačne poruke. Možete se odjaviti sa ove vrste komunikacije u bilo kom trenutku besplatno tako što ćete nam poslati elektronsku poruku na adresu e-pošte:

info@paloma.si. Dodatne informacije o vašim pravima direktnog marketinga možete pronaći u odeljku „Vaša prava”.


Prijava na elektronski bilten

Takođe se možete pretplatiti na primanje aktuelnih obaveštenja i informacija o našim promocijama (npr. vaučeri) i vesti na našoj veb-stranici ili putem odgovora na primljenu e-poštu.

U svrhu direktnog marketinga, o novostima iz naše ponude možemo vas obavestiti putem elektronske pošte. O novostima ćemo vas obaveštavati s vremena na vreme i po potrebi.

Ovi podaci se obrađuju na osnovu vaše izričite saglasnosti, pri čemu svoju saglasnost za primanje reklamnih poruka možete u bilo kom trenutku besplatno povući slanjem elektronske poruke na sledeću adresu e-pošte: info@paloma.si. Dodatne informacije o vašim pravima direktnog marketinga možete pronaći u odeljku „Vaša prava”.


Učestvovanje u nagradnim igrama i promotivnim akcijama

Podatke o ličnosti koje nam dostavite prilikom izvođenja nagradne igre ili registracije za promotivne akcije obrađujemo za potrebe izvođenja nagradne igre ili promotivne akcije. Vaši podaci o ličnosti biće izbrisani nakon nagradne igre ili promotivne akcije za koju ste se prijavili, osim ako niste dali izričitu saglasnost da vam šaljemo reklamne poruke o našim ponudama na podatke za kontakt navedene prilikom prijave za nagradnu igru ili promotivnu akciju.

Možete se odjaviti sa ove vrste reklamiranja u bilo kom trenutku besplatno tako što ćete nam poslati elektronsku poruku na adresu e-pošte: info@paloma.si. Dodatne informacije o vašim pravima direktnog marketinga možete pronaći u odeljku „Vaša prava”.


Slanje molbi za zaposlenje

Na našim veb-stranicama možete popuniti prijavu za upis u bazu zainteresovanih lica za redovan radni odnos, studentski rad ili rad penzionera. U te svrhe, za uspešnu prijavu, tražimo više informacija i podataka o ličnosti koji su nam potrebni za potrebe obrade vaše prijave. U slučaju da vas pozovemo na razgovor, od vas možemo da zahtevamo i druge podatke o ličnosti.

Ako nam samoinicijativno pošaljete svoju prijavu za posao na našu adresu e-pošte kariera@paloma.si, vi kontrolišete podatke koje dajete (npr. motivaciono pismo i CV, dokaz o ispunjavanju uslova).

Obavezujemo se da ćemo vaše podatke o ličnosti obrađivati samo u svrhe sprovođenja postupaka izbora mogućih kandidata za radna mesta, stupanja u kontakt u slučaju (ne)izbora, poziva na mogući razgovor, moguću pripremu nacrta ugovora o zaposlenju kao i svrhu odbrane naših zahteva u slučaju spora zbog navodne diskriminacije prilikom vođenja postupka izbora.

Pravnu osnovu za obradu ovih vaših podataka predstavlja vaša saglasnost na upis u bazu a ovi podaci su isto tako potrebni i za sprovođenje mera pre zaključivanja mogućeg ugovora o zaposlenju odnosno možemo ih od vas zahtevati na osnovu zakona.

Vašu prijavu u bazu podataka zainteresovanih lica ili vašu samoinicijativnu prijavu čuvaćemo do 6 meseci, u slučaju da vas pozovemo na razgovor kao i tokom čitavog postupka zapošljavanja i 30 dana nakon što dobijete obaveštenje o (ne)izboru ili za vreme mogućeg sudskog postupka.

Ukoliko procenimo da bi vaša prijava mogla biti interesantna za neki drugi posao i ako poželimo da vašu prijavu zadržimo duži vremenski period, obavestićemo vas unapred i zatražiti vašu saglasnost. 


Korisnici podataka

Obavezujemo se da vaše podatke o ličnosti nećemo proslediti neovlašćenim trećim licima bez vaše saglasnosti.

Obaveštavamo vas da pojedinačne poslove u vezi s vašim podacima možemo poveriti svojim poslovnim partnerima (ugovornim obrađivačima). Ugovorni obrađivači mogu da obrađuju poverljive podatke isključivo u naše ime i u granicama naših ovlašćenja (u pisanom ugovoru ili drugom zakonskom aktu) i u skladu sa svrhama navedenim u ovoj politici. Dostavljeni podaci su pažljivo zaštićeni od strane navedenih partnera i ne drže se na zalihama i ne koriste se u sopstvene svrhe. Obrađivači imaju pravo da koriste dostavljene podatke samo za obavljanje svog posla.

U okviru zakonskih nadležnosti, vaši podaci o ličnosti mogu biti otkriveni sledećim korisnicima podataka:

 • pružaocima usluga informacionih tehnologija u oblasti servisiranja i održavanja programske opreme;
 • administratoru veb-stranica.

Obavezujemo se da ni mi ni drugi korisnici nećemo slati ili prenositi vaše podatke o ličnosti u treću zemlju van Evropske unije i/ili Evropskog ekonomskog prostora ili u međunarodnu organizaciju.


Period čuvanja podataka o ličnosti

Rukovalac se obavezuje da će čuvati i koristiti prikupljene podatke o ličnosti samo onoliko dugo koliko će to biti neophodno za postizanje svrhe za koju su pojedinačni podaci prikupljeni i dalje korišćeni. Nakon perioda čuvanja, vaše ćemo podatke o ličnosti efikasno i trajno izbrisati ili anonimizirati tako da vaša identifikacija više neće biti moguća.

One podatke koje obrađujemo na osnovu zakona čuvamo tokom perioda propisanog zakonom. Podatke koje obrađujemo u svrhu zaključivanja ugovornog odnosa s vama čuvamo za period koji je neophodan za izvršenje ugovora i za ceo period tokom kojeg traje zakonska zastarelost potraživanja po takvom ugovoru, osim u slučaju spora u vezi sa ugovornim odnosom.

Podatke o ličnosti koje obrađujemo na osnovu vaše saglasnosti ili legitimnog interesa, npr. u slučaju slanja elektronskih biltena, čuvamo trajno sve dok ne povučete svoju saglasnost ili do zahteva za obustavu obrade, a obavezujemo se da u redovnim intervalima proveravamo postojanje svrhe obrade podataka o ličnosti. Izbrisaćemo podatke pre opoziva samo ako je svrha obrade podataka o ličnosti već postignuta (npr. ako prestanemo da šaljemo reklamne e-poruke) ili ako to zahteva zakon.

Ukoliko postoji drugačiji zakonski rok čuvanja određenih podataka koji se obrađuju radi realizacije ugovora (npr. računovodstveni ili poreski podaci), period čuvanja je do 10 godina. Tokom ovog perioda obrada podataka je ograničena.


Zaštita vaših podataka

Vaše podatke koje nam prosleđujete korišćenjem naših veb-stranica, kanala telekomunikacija ili na bilo koji drugi način brižljivo štitimo od gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, izmene ili uništenja.

Zaštita podataka o ličnosti se sprovodi u skladu sa odredbama internih Pravila o zaštiti podataka o ličnosti kod rukovaoca. Obavezujemo se da ćemo pažljivo štititi vaše podatke o ličnosti i da ih nećemo prosleđivati neovlašćenim trećim licima. Na zahtev organa za sprovođenje zakona, u slučaju bilo kakve zloupotrebe ili povrede, podaci o ličnosti, adrese e-pošte i IP adrese korisnika mogu se dostaviti policiji i drugim nadležnim organima radi daljeg preduzimanja mera.

Nakon prestanka potrebe za upravljanjem podacima, tj. po ispunjenju svrhe za koju su podaci prikupljeni, podaci se odmah nepovratno i trajno brišu.

U slučaju da naše veb-stranice objavljuju linkove ka drugim veb-stranicama koje nisu ni na koji način povezane s nama, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za zaštitu vaših podataka na ovim veb-stranicama.


Sloboda izbora

Informacije koje nam šaljete kontrolišete vi. Ako odlučite da nam ne date određene podatke, nećete moći da pristupite određenim mestima ili funkcijama na našim veb-stranicama, a u takvim slučajevima nećemo moći da odgovorimo na vaš upit ili da stupimo u kontakt s vama u svrhe zaposlenja kod nas.

Ukoliko se vaši podaci o ličnosti promene (poštanski broj, adresa e-pošte, adresa, broj telefona itd.), molimo vas da nas obavestite o promenama na sledeću adresu e-pošte: info@paloma.si.


Vaša prava

Rukovalac dosledno garantuje ostvarivanje svih vaših prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti na osnovu važećih zakonskih propis.

Kao pojedinci, imate sledeća prava:

Prava na povlačenje saglasnosti: Ako ste, kao pojedinac, pristali na obradu svojih podataka o ličnosti (za jednu ili više specifičnih svrha), imate pravo da povučete svoju saglasnost. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade podataka do njenog povlačenja.

Svoju saglasnost možete u bilo kom trenutku besplatno povući pismenom izjavom, koja se šalje rukovaocu na adresu e-pošte: info@paloma.si. Povlačenje saglasnosti na obradu vaših podataka o ličnosti nema nikakve negativne posledice ili sankcije.

Pravo na pristup podacima o ličnosti: Kao pojedinac, imate pravo da dobijete potvrdu od kontrolora da li se podaci koji se odnose na vas obrađuju ili ne. Ako se obrađuju, imate pravo da vam omogućimo pristup vašim podacima o ličnosti (tj. da ih pregledate, izvezete ili kopirate) i da vam pružimo informacije u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti (npr. svrha obrade, vrsta podataka o ličnosti, korisnici kojima su podaci o ličnosti dostavljeni ili će biti dostavljeni, predviđeni rok čuvanja, tehničke i organizacione mere za zaštitu podataka, postojanje automatizovanog odlučivanja, uključujući profilisanje i dr.).

Pravo na ispravku: Kao pojedinac, imate pravo da nam dozvolite da ispravimo netačne podatke o ličnosti koji se odnose na vas kao i da vam dozvolimo da dopunite nepotpune podatke o ličnosti. U tu svrhu imate pravo da nam dostavite dopunsku izjavu sa ažurnim podacima o ličnosti.

Pravo na brisanje podataka o ličnosti (tzv. pravo za zaborav): Imate pravo da rukovalac izbriše podatke o ličnosti koji se odnose na vas bez nepotrebnog odlaganja ako postoji jedan od razloga navedenih u članu 17 Opšte uredbe o zaštiti podataka (npr. ako podaci više nisu potrebni u svrhe za koje su prikupljeni ili obrađeni na bilo koji drugi način, ako povučete svoju saglasnost i za obradu ne postoji drugi pravni osnov, ako se protivite obradi, a ne postoje preovlađujući legitimni interesi, ako su podaci o ličnosti obrađeni nezakonito itd.).

Pravo na ograničenje obrade: Imate pravo da rukovalac ograniči obradu vaših podataka ako postoji jedan od sledećih slučajeva:

 • ako osporite tačnost obrade podataka, na period koji dozvoljava rukovaocu da proveri tačnost podataka;
 • ako je obrada nezakonita i zahtevate ograničenje obrade umesto brisanja,
 •  ako rukovaocu podacima više nisu potrebni, ali su potrebni vama za ostvarivanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva;
 • ako ste uložili prigovor na obradu dok se ne potvrdi da pravni razlozi rukovaoca nadmašuju vaše razloge.

Pravo na prenosivost podataka: Kao pojedinac, imate pravo da dobijete svoje podatke o ličnosti u uobičajenom i mašinski čitljivom obliku i da ih prosledite direktno drugom rukovaocu, samo ako je obrada vaših podataka o ličnosti zasnovana na saglasnosti ili ugovoru i obrada je izvedena automatizovanim sredstvima.

Pravo na prigovor: Ako se obrada podataka zasniva na našim legitimnim interesima, imate pravo da u svakom trenutku uložite prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti iz razloga koji se odnose na vašu posebnu situaciju. U takvom slučaju, nastavićemo da obrađujemo vaše podatke o ličnosti samo ako dokažemo neophodne legitimne razloge za obradu, koji će prevagnuti nad vašim interesima, pravima i slobodama, ili za potvrđivanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva.


Možete da uložite prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti za potrebe direktnog marketinga, uključujući kreiranje profila, u bilo kom trenutku i besplatno bez navođenja razloga, slanjem poruke na adresu e-pošte: info@paloma. si. Ako uložite prigovor na obradu svojih podataka u svrhe direktnog marketinga, odmah ćemo prestati da obrađujemo vaše podatke u ove svrhe.

Takođe ćemo vam pružiti druge informacije u vezi s vašim podacima o ličnosti koje obrađujemo u skladu s važećim zakonom.

Pravo na pritužbu: Ukoliko sumnjate da se obradom vaših podataka krši zakonska regulativa u oblasti zaštite podataka o ličnosti, imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije Republike Slovenije, na adresi Zaloška 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, broj telefona: 00 386 (0)1 230 97 30, adresa e-pošte: gp.ip@ip-rs.si


Kontakt

Na pitanja o poverljivosti vaših podataka, načinu prikupljanja i obrade podataka ili vašim zahtevima za ostvarivanje prava u vezi s vašim podacima odgovaraće odgovorno lice u kompaniji Paloma d.d., putem e-pošte: info@paloma.si.

Obavezujemo se da ćemo odgovoriti na vaše zahteve bez nepotrebnog odlaganja a najkasnije u rokovima propisanim zakonom.

U cilju pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava u vezi s podacima o ličnosti, možemo od vas zatražiti dodatne podatke. Ako i dalje nismo u mogućnosti da vas pouzdano identifikujemo, moraćemo, nažalost, da odbijemo vaš zahtev.


Izmene

Zadržavamo pravo da predmetnu politiku s vremena na vreme prilagodimo stvarnom stanju i zakonodavstvu u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Iz tog razloga molimo vas da pre svakog slanja podataka o ličnosti proverite aktuelnu verziju kako biste bili obavešteni o svim izmenama i dopunama.

Takođe ćemo vas unapred obavestiti na odgovarajući način (npr. obaveštavanjem na našoj veb-stranici, putem e-pošte) o svim promenama koje značajno utiču na obradu vaših podataka o ličnosti.

E-vesti

Ostani u toku sa ekskluzivnim trenucima, savetima i novostima iz sveta Palome!

Hvala za prijavu na Palomine e-vesti!

Za uspešan završetak prijave klikni na link koji smo poslali u tvoje elektronsko sanduče.

Tamo te čeka naša poruka i link za potvrdu tvoje adrese e-pošte. Radujemo se što ćemo s tobom podeliti svoje inovacije, fantastične trenutke i palomastične trikove za svakodnevni život.
Decorative feather
Hash sign

Ova stranica koristi kolačiće

Sledeći kolačići se koriste na ovoj veb stranici za pružanje najboljeg korisničkog iskustva: neophodni, analitički. Opširnije.