Decorative pattern
Decorative cotton image

Sodeluj v nagradni igri!

Paloma Header Jager Leclerc Ni Decorative shadow Decorative cotton image

Decorative background

Nagradna igra je zaključena!

Srečni nagrajenci, ki prejmejo APPLE Watch SE so:

  • Karmen Trzan
  • Nina Sitar
  • Matic Janzic

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »Paloma 150 let«

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe nagradne igre »Paloma 150 let«. Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja blagovne znamke Paloma ter posredno pospeševanje prodaje.

 

1.    Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je FUTURA DDB d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, matična številka: 1585142000, davčna številka: SI27737284 (v nadaljevanju: organizator) v imenu blagovne znamke Paloma. 

Ponudnik storitve je družba SEDEM, digitalni marketing, d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, matična št. 3315177, davčna št. SI 95913025 (v nadaljevanju: izvajalec).

 

2.    Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 1. 6. 2023 od 00:00 ure do 30. 6. 2023 do 24:00 ure in se organizira in izvaja v vseh prodajalnah JAGER in E. Leclerc in v spletni trgovini na področju Republike Slovenije.

 

3.    Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani www.paloma.si , na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev. Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 

4.    Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina, in sicer: 

(A) na podlagi poslanega SMS sporočila s številko računa

(B) s sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom »Moj najboljši trenutek s prijateljem«

(A): SMS sporočilo (z nakupom):

1. korak: udeleženec v času trajanja nagradne igre v okviru enega nakupa kupi vsaj dva (2) izdelka Paloma v eni od prodajaln JAGER ali E.Leclerc in obdrži račun.

2. korak: udeleženec na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo PALOMA in številko računa, na katerem je razviden nakup vsaj dveh izdelkov PALOMA – primer: »PALOMA 15664-11-50567«.

3. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec prejme brezplačno povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in poštno številko) in ime trgovine nakupa. Navedeno uporabnik izpolni tako, da na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo z besedama DA, svoje kontaktne podatke in ime trgovine nakupa (primer: DA Ana Novak 2250 Jager). Po posredovanju tega SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, da v nagradni igri sodeluje. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja ali osebnih podatkov ne posreduje, v nagradni igri ne more sodelovati.

(B) S sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom »Moj najboljši trenutek s prijateljem« (v nadaljevanju imenovana tudi »zgodba«). Udeleženec v času trajanja nagradne igre na elektronski naslov info@sedem.biz pošlje avtorsko zgodbo z naslovom »Moj najboljši trenutek s prijateljem« (v nadaljevanju: zgodba) ter strinjanje s temi splošnimi pogoji in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in telefonsko številko). Navedeno uporabnik pošlje tako, da pod zgodbo navede sporočilo z besedo DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA Ana Novak 051 123 456).V tem primeru DA pomeni, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji nagradne igre. Zgodba mora vsebovati vsaj 1.500 znakov. Vse pravilno in pravočasno poslane zgodbe, bodo vključene v žrebanje. S poslano zgodbo posameznik dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno in pravočasno poslane zgodbe, na mail odgovori s sporočilom, da sodeluje v nagradni igri.

Če poslana zgodba nima zadosti znakov, če ni napisana na zastavljeno temo, če ob zgodbi ni podano strinjanje s splošnimi pogoji te nagradne igre in obdelavo osebnih podatkov ali če le-teh ne posreduje, ali če je večkrat poslana ista zgodba s strani iste ali več oseb, organizator takšno prijavo v nagradno igro razglasi za neveljavno. Vsak udeleženec lahko v času trajanja te nagradne igre sodeluje z več različnimi zgodbami, vendar se morajo te zgodbe vsaj v 80% besedila razlikovati od že prejetih tekstov istega udeleženca. Prav tako zgodba ne sme biti napisala s pomočjo umetne inteligence. V nasprotnem primeru bodo ta besedila oz. zgodbe diskvalificirane.

Organizator razglasi prijavo za neveljavno tudi, če je vsebina poslane zgodbe neprimerna, ali če iz vsebine izhaja vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti.

Število sodelovanj (posredovana zgodba) v nagradni igri je omejeno na 1x na dan, vsakič z različno zgodbo.

V primeru, da organizator v posameznem primeru ugotovi zlorabo pri načinu sodelovanja v nagradni igri, bo organizator take sodelujoče izločil iz sodelovanja v nagradni igri.

 

Izjava o avtorskem delu:

Udeleženec nagradne igre jamči, da je posredovana zgodba (točka ) njegovo avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19).

Če se ugotovi, da udeleženec ni avtor poslane zgodbe, se takšna prijava izloči iz nagradne igre, udeleženec pa v nagradni igri ne sme več sodelovati. Obenem udeleženec, ki je poslal zgodbo, ki ni njegovo avtorsko delo, sprejema vse posledice in morebitne sankcije, ki bi nastale zaradi poslane neavtorske zgodbe.

Organizator s temi pravili izključuje vsakršno svojo odgovornost v zvezi z morebitno objavo neavtorske zgodbe. Vse posledice takšne objave nosi izključno udeleženec, ki je takšno zgodbo poslal.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec brez pravice do nadomestila ali odškodnine prenaša izključno na organizatorja vse materialne avtorske pravice na poslanem avtorskem delu – zgodbi v neomejenem obsegu. Prenos pravic na organizatorja v navedenem obsegu in za navedeni namen je izključen in velja teritorialno neomejeno, za ves svet (preko svetovnega spleta) in časovno za ves čas trajanja avtorske pravice.

SMS sporočila, prijava preko spleta in poslana zgodba, ki jih bo organizator prejel po zaključku trajanja nagradne igre, ne bodo sodelovali v nagradnem žrebanju.

Udeleženec je lahko z eno posredovano številko računa izžreban samo enkrat. Število sodelovanj istega udeleženca v času trajanja nagradne igre ni omejeno.

Nakup izdelkov PALOMA navedenih v uvodnem določilu teh splošnih pogojev ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri (točka B).

 

5.    Nagrade

Organizator bo podelil naslednje nagrade:

3 x APPLE Watch SE


6.    Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrajencev bo dne 6. 7. 2023 v prostorih družbe FUTURA DDB d.o.o.. Žrebanje nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom. Skupaj bodo izžrebani 3 dobitniki nagrad oziroma nagrajenci. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultat ni mogoča.

V njem bodo sodelovali tisti, ki so svojo prijavo pravilno oddali na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev v obdobju od 1. 6. 2023 od 00:00 ure do 30. 6. 2023 do 24:00 ure.

Ena fizična oseba je upravičena le do ene nagrade.

Udeleženec, ki ne spoštuje ali izpolnjuje pogoje teh Splošnih pravil ali določila veljavne zakonodaje bo izključen iz nagradne igre.

 

  1. Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.paloma.si, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo s številko računa oziroma na telefonsko številko, ki je bila posredovana z zgodbo. 

 

  1. Prevzem nagrad

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.paloma.si. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje naslednje osebne podatke:

-ime in priimek,

-naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,

-davčno številko

ter v primeru sodelovanja v nagradni igri na podlagi posredovane številke računa sliko/scan računa, iz katerega je razvidna številka računa in nakup dveh (2) izdelkov PALOMA in sicer na elektronski naslov agency@futura.si ali priporočeno po pošti na naslov FUTURA DDB d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Nagradna igra PALOMA«.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa drugi odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti.

V tem primeru se:

-nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika mesečne  nagrade niti katere koli druge osebe;

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju ali izvajalcu, na kontakt, naveden v 8. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se:

V tem primeru se:

-nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika mesečne nagrade niti katere koli druge osebe;

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke nagrad ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo. 

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

 

9.    Davki in akontacija dohodnine

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v drugem odstavku 8. člena teh splošnih pogojev.

So-organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato so-organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), so-organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2.

V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

 

 

10. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika 

Osebni podatki udeleženca, ki je podal soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja se obdelujejo do preklica iz njegove strani. Posameznik lahko uporabo osebnih podatkov za takšen namen kadarkoli zavrne, skladno z veljavno zakonodajo. 

V primeru da bo nagrajenec v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo organizator posredovane osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka) uporabil za namen plačila akontacije dohodnine ter jih v ta namen posredoval pristojnemu davčnemu uradu.

Organizator se obvezuje, da bosta osebne podatke obdeloval in varovala v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter da jih bosta uporabljala izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih.

Poleg organizatorja osebne podatke (razen v primeru osebnih podatkov posredovanih za namen neposrednega trženja) obdelujejo oz. izvajajo določena opravila v zvezi obdelavo le-teh tudi naslednji pogodbeni obdelovalci, ki so dožni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov:

  • izvajalec nagradne igre (osebne podatke udeležencev)
  • izvajalec kurirskih storitev (osebne podatke nagrajencev, a le v primeru, če bo dostavil nagrado nagrajencu).  

Udeleženec lahko kadarkoli zahteva vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oz. prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene predmetne nagradne igre, skladno z relevantno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bosta posredovala tretjim osebam.


11. Kontakt

Organizator:

FUTURA DDB d.o.o

E-mail: agency@futura.si  

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 09:00 – 14:00. 

Izvajalec:

Sedem d.o.o.

IMS reklamacijska služba,

Telefon: 08 200 12 81,

E-mail: info@sedem.biz

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

 

12. Razno

Izvajalec je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev, razen za reklamacije, ki se nanašajo na ponudnika poti (mobilnega operaterja). V primeru utemeljenih reklamacij se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil udeleženca.

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, izvajalec te posreduje ustrezni službi ponudnika poti. Vrnitev zneska udeležencu, na katerega se nanaša pozitivno rešena reklamacija glede plačila storitev, bo opravljena v skladu s postopki in pravili ponudnika poti. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo SMS sporočil in plačilo storitev.

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.

Organizator bo diskvalificiral udeleženca, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke, kot tudi če sumi, da je zlorabil nagradno igro.

 

 

13. Končne določbe

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo in privolitvijo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje obdelavo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani www.paloma.si 

Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.paloma.si

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 30. 5. 2023 

Organizator nagradne igre: FUTURA DDB d.o.o

Oglejte si tudi

E-novice

Ostani na tekočem z ekskluzivnimi trenutki, nasveti in novostmi iz sveta Palome!

Hvala za prijavo na Palomine e-novičke!

Za uspešen zaključek prijave klikni na povezavo, ki smo jo poslali v tvoj e-nabiralnik.

Tam te čaka naše sporočilo in povezava, s katero potrdiš svoj e-naslov. Veselimo se, da bomo s tabo lahko delili naše novosti, fantastične trenutke in palomastične trike za vsakdan.
Decorative feather
Hash sign

Sledi nam
na družbenih omrežjih

Ta stran uporablja piškotke

Na našem spletnem mestu uporabljamo naslednje piškotke za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje: nujno potrebni, analitični. Več informacij.