Skupščina potrdila predlog za povečanje kapitala družbe

29. 7. 2016
Na današnji skupščini delničarjev družbe Paloma d.d., kjer je bilo prisotnega 93,19 odstotkov kapitala, so delničarji potrdili sklep o izvedbi dokapitalizacije družbe s strani zasebnega finančnega sklada ECO-INVEST, in sicer z vplačilom denarnega vložka v višini 18.227.278,56 evrov. Cena ene nove navadne imenske kosovne delnice je 4,01 evra. Plačilo kupnine in vpis novih delnic bosta izvedena v skladu s pogodbo po izpolnitvi odložnih pogodbeni pogojev. Po pridobitvi delnic v postopku dokapitalizacije bo ECO-INVEST v skladu z Zakonom o prevzemih zavezan objaviti ponudbo za prevzem preostalih delnic družbe Paloma d.d. 

Ob zaključku skupščine je Tadej Gosak, predsednik uprave družbe Paloma d.d., povedal: ʺPo zahtevnem in dolgotrajnem postopku smo veseli, da smo s potrditvijo dokapitalizacije pridobili možnost za nadaljnji razvoj družbe. Paloma je tako pridobila investitorja, ki ima razumevanje za proizvodnjo papirja in higienskih papirnih izdelkov in ki se je zavezal, da bo omogočil izvedbo strateškega programa ter nadaljeval razvojni cikel, ki ga Paloma potrebuje. Pridobljen kapital bomo v skladu z načrtom vložili v nadaljnje povečanje proizvodnih kapacitet, izboljšanje energetske učinkovitosti in delovnih pogojev, nadaljevali pa bomo tudi s prestrukturiranjem družbe. Z razvojem proizvodnje bo Paloma še povečala svojo konkurenčnost na ključnih trgih ter nadalje povečevala tržne deleže in krepila lastno blagovno znamko.ʺ 

Miroslav Vajs, predsednik upravnega odbora ECO-INVEST, a.s. je ob tem izjavil: ʺZadovoljni smo, da smo uspeli prepričati delničarje, zaposlene in upravo, da je ECOINVEST primeren partner za prihodnjo rast družbe. Poleg finančnih sredstev pridobljenih z dokapitalizacijo bo Paloma pridobila strateške sinergije skupine ECO-INVEST v 2 segmentu higienskega papirja in imela koristi od pozicije ECO-INVEST-a v segmentu celuloze in papirja.ʺ 

Delničarji so se na skupščini seznanili tudi z revidiranimi letnim poročilom družbe za poslovno leto 2015, z revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Skupine Paloma za poslovno leto 2015 ter s pisnim poročilom nadzornega sveta. Delničarji so sprejeli predlog uprave, da se bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2015, ki znaša 1.739.982,69 EUR, razporedi v druge rezerve iz dobička ter so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za poslovno leto 2015. Za revizorja poslovanja družbe Paloma d.d. je za poslovno leto 2016 skupščina delničarjev imenovala družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o. Nadalje je skupščina družbe Paloma d.d. za člana nadzornega sveta za mandatno dobo štirih let imenovala Leonido Klemenčič Podmiljšak in Lovra Peterlina zaradi poteka mandata članoma nadzornega sveta Tomažu Primožiču in Enzu Smrekarju.
Dodatne informacije: 
Maja Rečnik, 
SPEM Komunikacije 
E-pošta: mediji@paloma.si 
Tel.: 041 789 293 

Na kratko o Palomi: 
Družba Paloma, d. d., v kateri ima delo 733 ljudi, je delniška družba z več kot 140 letno tradicijo proizvodnje in trženja higienskih papirnih izdelkov v Evropi. Je pretežno izvozno naravnano podjetje, prisotno na več kot 30 tujih trgih. Na področju jugovzhodne Evrope se redno umešča med 15 najmočnejših blagovnih znamk v kategorijah široke potrošnje. Letno družba proizvede okrog 68.000 ton higienskih papirjev, ki jih predela v toaletni papir, brisače, robčke in serviete za uporabo v gospodinjstvih in za profesionalno uporabo v segmentu izven doma. Podjetje vzdržuje visoke standarde kakovosti poslovanja in izdelkov ter je v svojem delovanju trajnostno in družbeno odgovorno naravnano. Več o Palomi najdete na www.paloma.si. 

Na kratko o ECO-INVEST: 
ECO-INVEST je slovaški industrijski in finančni holding, ki izvaja dolgoročne strateške investicije v proizvodna podjetja, primarno v papir in celulozo, robčke in embalažo. Druge investicije vključujejo segmente proizvodnje hrane, telekomunikacije in nepremičnin. ECO-INVEST ima v lasti skoraj 100 % Skupine SHP, proizvajalca higienskih papirjev. Skupna proizvodnja vseh podjetij, ki so del ECO-INVEST-a, je znašala preko 550.000 ton celuloze in preko 720.000 ton papirja v letu 2015. Skupna prodaja podjetij v ECO-INVEST portfelju znaša preko 800 milijonov evrov in skupen kapital je znašal preko 1,15 milijarde evra v 2015. 

Kontakt

Paloma d.d.
Sladki Vrh 1
SI - 2214 Sladki Vrh Slovenija
 
+386 (0)2 6457 100
 

Spremljajte nas